KODI PENAL USHTARAK

KODI PENAL USHTARAK LIGJ Nr.8003, datë 28.9.1995 (I përditësuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kr

Read More

KODI I PUNES

KODI I PUNES LIGJ Nr. 7961, datë 12.07.1995 (Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996) (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003) (Ndrys

Read More

KODI I FAMILJES

LIGJ Nr.9062, datë 8.5.2003 KODI I FAMILJES Në mbështetje të neneve 53, 54, 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Mi

Read More

KODI I PROCEDURËS PENALE

KODI I PROCEDURËS PENALE LIGJ Nr.7905, datë 21.3.1995 KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i përditesuar deri në tetor 2004)

Read More

Kodi Penal

KODI PENAL LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i perditesuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë

Read More

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI I PROCEDURËS CIVILE Mars, 2002 (Miratuar me ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 dhe ndryshuar me ligjet nr.8431, datë 14.12.1998 dhe nr.8491, datë

Read More

KODI CIVIL

KODI CIVIL LIGJ - Nr. 7850, datë 29.7.1994 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me

Read More

Kushtetuta e Shqipërisë

KUSHTETUTA Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vler

Read More