Browsing Category

Ligjet

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE

LIGJ Nr.8485, datë 12.5.1999 Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PARË - PËRKUFIZIME DHE PARIME TË PËRGJITHSHME KREU I -…
Read More...

KODI I FAMILJES

LIGJ Nr.9062, datë 8.5.2003 KODI I FAMILJES Në mbështetje të neneve 53, 54, 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PARË - PARIME TË…
Read More...

KODI I PROCEDURËS PENALE

KODI I PROCEDURËS PENALE LIGJ Nr.7905, datë 21.3.1995 KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i përditesuar deri në tetor 2004) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore…
Read More...

Kodi Penal

KODI PENAL LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i perditesuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave…
Read More...

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI I PROCEDURËS CIVILE Mars, 2002 (Miratuar me ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 dhe ndryshuar me ligjet nr.8431, datë 14.12.1998 dhe nr.8491, datë 27.5.1999 dhe nr.8335, datë 18.10.1999 dhe nr.8812, datë 17.5.2001) LIGJ Nr. 8116,…
Read More...

KODI CIVIL

KODI CIVIL LIGJ - Nr. 7850, datë 29.7.1994 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË…
Read More...

Kushtetuta e Shqipërisë

KUSHTETUTA Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik…
Read More...

Kodi Rrugor

L I G J Nr.8378, datë 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I…
Read More...