Ligje në lidhje me Kodin e Familjes

Ligje në lidhje me Kodin e Familjes

Ligje në lidhje me Kodin e Familjes LIGJ Nr. 9443, datë 16.11.2005 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN “PËR JURIDIKSIONIN, LIGJIN E ZBATUESHËM, NJOHJEN, ZBATIMIN DHE BASHKËPUNIMIN, NË LIDHJE ME PËRGJEGJËSINË PRINDËRORE DHE MASAT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE” Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me…

KODI PENAL USHTARAK

KODI PENAL USHTARAK LIGJ Nr.8003, datë 28.9.1995 (I përditësuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: DISPOZITA TË PJESËS SË PËRGJITHSHME KREU I – LIGJI PENAL USHTARAK DHE ZBATIMI I TIJ Neni 1 – Ligji…

KODI I PUNES

KODI I PUNES LIGJ Nr. 7961, datë 12.07.1995 (Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996) (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003) (Ndryshuar me ligjin nr.10 053, datë 29.12.2008) (I përditësuar) KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003) Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin…

KODI I FAMILJES

KODI I FAMILJES

LIGJ Nr.9062, datë 8.5.2003 KODI I FAMILJES Në mbështetje të neneve 53, 54, 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PARË – PARIME TË PËRGJITHSHME Neni 1 Martesa, si një bashkëjetesë ligjore, mbështetet në barazinë morale dhe juridike të bashkëshortëve, në…

KODI I PROCEDURËS PENALE

KODI I PROCEDURËS PENALE LIGJ Nr.7905, datë 21.3.1995 KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i përditesuar deri në tetor 2004) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 –…

Kodi Penal

KODI PENAL LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i perditesuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PËRGJITHSHME KREU I – Ligji penal dhe zbatimi i tij Neni 1 –…

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI I PROCEDURËS CIVILE Mars, 2002 (Miratuar me ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 dhe ndryshuar me ligjet nr.8431, datë 14.12.1998 dhe nr.8491, datë 27.5.1999 dhe nr.8335, datë 18.10.1999 dhe nr.8812, datë 17.5.2001) LIGJ Nr. 8116, datë 29.3.1996 (i perditesuar) KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë…

KODI CIVIL

KODI CIVIL LIGJ – Nr. 7850, datë 29.7.1994 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA I – PJESA E PËRGJITHSHME TITULLI I – SUBJEKTET E SË DREJTËS CIVILE KREU I – PERSONAT FIZIKË A….