Ligje në lidhje me Kodin e Familjes

Ligje në lidhje me Kodin e Familjes LIGJ Nr. 9443, datë 16.11.2005 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN “PËR JURIDIKSIONIN, LIGJIN E ZBATUESHËM, NJOHJEN, ZBATIMIN DHE BASHKËPUNIMIN, NË LIDHJE ME PËRGJEGJËSINË PRINDËRORE DHE MASAT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE” Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me […]

KODI PENAL USHTARAK

KODI PENAL USHTARAK LIGJ Nr.8003, datë 28.9.1995 (I përditësuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: DISPOZITA TË PJESËS SË PËRGJITHSHME KREU I – LIGJI PENAL USHTARAK DHE ZBATIMI I TIJ Neni 1 – Ligji […]

KODI I PUNES

KODI I PUNES LIGJ Nr. 7961, datë 12.07.1995 (Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996) (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003) (Ndryshuar me ligjin nr.10 053, datë 29.12.2008) (I përditësuar) KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003) Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin […]

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE

LIGJ Nr.8485, datë 12.5.1999 Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PARË – PËRKUFIZIME DHE PARIME TË PËRGJITHSHME KREU I – FUSHA E ZBATIMIT DHE PËRKUFIZIMET Neni 1 – Fusha e zbatimit Dispozitat e këtij Kodi zbatohen […]

KODI I FAMILJES

LIGJ Nr.9062, datë 8.5.2003 KODI I FAMILJES Në mbështetje të neneve 53, 54, 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PARË – PARIME TË PËRGJITHSHME Neni 1 Martesa, si një bashkëjetesë ligjore, mbështetet në barazinë morale dhe juridike të bashkëshortëve, në […]