Monday, November 19, 2018

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI I PROCEDURËS CIVILE Mars, 2002 (Miratuar me ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 dhe ndryshuar me ligjet nr.8431, datë 14.12.1998 dhe nr.8491, datë 27.5.1999 dhe nr.8335, datë...

KODI CIVIL

KODI CIVIL LIGJ - Nr. 7850, datë 29.7.1994 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit...

Kushtetuta e Shqipërisë

KUSHTETUTA Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të...

Kodi Rrugor

L I G J Nr.8378, datë 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”,...