KODI I PROCEDURËS PENALE

KODI I PROCEDURËS PENALE LIGJ Nr.7905, datë 21.3.1995 KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i përditesuar deri në tetor 2004) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 – […]

Kodi Penal

KODI PENAL LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i perditesuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PËRGJITHSHME KREU I – Ligji penal dhe zbatimi i tij Neni 1 – […]

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI I PROCEDURËS CIVILE Mars, 2002 (Miratuar me ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 dhe ndryshuar me ligjet nr.8431, datë 14.12.1998 dhe nr.8491, datë 27.5.1999 dhe nr.8335, datë 18.10.1999 dhe nr.8812, datë 17.5.2001) LIGJ Nr. 8116, datë 29.3.1996 (i perditesuar) KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë […]

KODI CIVIL

KODI CIVIL LIGJ – Nr. 7850, datë 29.7.1994 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA I – PJESA E PËRGJITHSHME TITULLI I – SUBJEKTET E SË DREJTËS CIVILE KREU I – PERSONAT FIZIKË A. […]

Kushtetuta e Shqipërisë

KUSHTETUTA Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe […]