Kodi Rrugor

L I G J Nr.8378, datë 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat

Read More