Kushtetuta e Shqipërisë

KUSHTETUTA Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe…

Kodi Rrugor

Kodi Rrugor

L I G J Nr.8378, datë 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI : KAPITULLI 1 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Parime të përgjithshme 1. Qarkullimi i këmbësorëve,…