Categories
Të ndryshme

Leje lindje

Leja e lindjes përfitohet vetëm në rastet kur konfirmohet se gruaja ka 12 muaj periudhë sigurimi para se t’i lindë e drejta e përfitimit të kësaj pagese. Nga ky rregull mund të përjashtohen vetëm rastet kur e drejta e pagesës për barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve nga data e lindjes së fëmijës së mëparshëm.

Sipas kushteve të përcaktuara në Ligjin e Sigurimeve Shoqërore (i ndryshuar), koha e përfitimit të lejes së lindjes do të jetë 365 ditë kalendarike, duke përfshirë këtu një minimum prej 35 ditësh para dhe 63 ditësh pas lindjes së fëmijës.

Për gruan që do të ketë në barrë më shumë se një fëmijë, periudha e përfitimit do të jetë 390 ditë kalendarike, duke përfshirë një minimum prej 60 ditë para dhe 63 ditë pas lindjes së fëmijëve.

Pas periudhës prej 63 ditësh pas lindjes, përkujdesin ndaj fëmijës e ka dhe babai i siguruar, kur këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk plotëson kushtet për ta përfituar nëna.

Gjithashtu të drejtën për të përfituar këtë pagesë e gëzon edhe nëna që birëson fëmijë të moshës deri në 1 vjeç dhe që ka qenë e siguruar jo më pak se 12 muaj. Leja në këtë rast fillon ditën e birësimit, por jo më parë se mbas ditës se 63 të lindjes së fëmijës, dhe vazhdon jo më shumë se 330 ditë nga dita e lindjes së fëmijës. Minimumi i lejes për birësuesen është 28 ditë.

Kur një fëmijë është birësuar gjatë lejes së lindjes, nëna që ka lindur, do të ketë një periudhë përfitimi deri në ditën e birësimit, por jo më pak se 63 ditë pas lindjes.

Lidhur me masën e përfitimit në ligj përcaktohet se e ardhura për barrëlindje për gruan e siguruar është sa 80 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës për pagesë për periudhën e paralindjes dhe për 150 ditë kalendarike pas lindjes, si dhe 50 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës për pagesë për periudhën tjetër në vazhdim.

Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar dosjen e plotë të dokumenteve që duhet të shoqërojnë kërkesën e përfitimit që dorëzohet në Agjencinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për të vetëpunësuarat dhe vetëpunësuarit në qytet e fshat, për përfituesit e pagesës së papunësisë, për të punësuarat, për prindërit që birësojnë fëmijë, për të punësuarit kur të drejtën e përfitimit të lejes së lindjes e ndërpret nëna, si dhe për kategoritë që kërkojnë të përfitojnë vetëm shpërblim lindje.

Dokumentacioni që kërkohet

Për të vetëpunësuarën në qytet

Raportet e paralindjes dhe pas lindjes.

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti më parë nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore, ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese (nëse i ndryshon mbiemri tek vërtetimi i pagës dhe raporteve).

Certifikatë familjare.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Fotokopje të licencës, ose të dokumentit të lëshuar nga QKR-ja.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Për të vetëpunësuarin në qytet

Raportet

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti më parë nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore, ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Vërtetim që nuk vazhdon më aktivitetin (duhet të saktësohet data e mbylljes së aktivitetit).

Certifikatë familjare.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Fotokopje të licencës ose të dokumentit të lëshuar nga QKR-ja.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Vërtetim vjetërsie për nënën e fëmijës nga subjekti ku punon ose nga zyra e punës.

Për përfitueset e pagesës së papunësisë

Raportet e paralindjes dhe pas lindjes.

Vërtetimi i pagës bruto/neto të subjektit ku ka punuar para daljes në asistencë (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore, ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave.

Vërtetim page nga zyra e asistencës (të cilësuar datën e pagesës së fundit).

Certifikatë martese (nëse i ndryshon mbiemri tek vërtetimi i pagës dhe raporteve).

Certifikatë familjare.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Për përfituesit e pagesës së papunësisë

Raportet pas lindjeje.

Vërtetimi i pagës bruto/neto tek subjekti ku ka punuar përpara daljes në asistencë (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Vërtetim page nga zyra e asistencës (të cilësuar datën e pagesës së fundit).

Certifikatë martese.

Certifikatë familjare.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Vërtetim vjetërsie për nënën e fëmijës nga subjekti ku punon, ose nga zyra e punës.

Për të vetëpunësuarat në bujqësi

Kërkesa për përfitim sipas formularit tip të përcaktuar për këtë kategori.

Raportet e para dhe pas lindjes.

Vërtetim vjetërsie në punë (formulari tip i bujkut).

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Certifikatë familjare.

Certifikatë martese.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Për të vetëpunësuarit në bujqësi.

Kërkesa për përfitim sipas formularit tip të përcaktuar për këtë kategori.

Raportet pas lindjes

Vërtetim vjetërsie në punë (formulari tip i bujkut). Bashkangjitur këtij vërtetimi duhet edhe vërtetimi nëse nëna e fëmijës ka bërë ose jo derdhje si e vetëpunësuar në bujqësi).

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Certifikatë familjare.

Certifikatë martese.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Për të punësuarat

Raportet e paralindjes dhe pas lindjes.

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti përpara nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese (nëse i ndryshon mbiemri tek vërtetimi i pagës dhe raporteve).

Certifikatë familjare.

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Listë-pagesa (formulari tip)

Për të punësuarit

Raportet pas lindjes.

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti përpara nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese

Certifikatë familjare

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje, ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Fotokopje të Kartës së Identitetit

Vërtetim vjetërsie për nënën e fëmijës nga subjekti ku punon ose nga zyra e punës

Listë-pagesa ( sipas formularit tip).

Për të punësuarat kur birësojnë fëmijë

Raportet pas lindjes.

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti përpara nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore, ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese (nëse i ndryshon mbiemri tek vërtetimi i pagës e raporteve).

Certifikatë familjare.

Certifikatë lindje të fëmijës.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Fotokopje të dokumentit që ka birësuar fëmijën (cilësuar data).

Listë-pagesa (formulari tip), ose kërkesa për përfitim sipas formularit tip.

Për të punësuarit kur birësojnë fëmijë

Raportet pas lindjes

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti përpara nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese.

Certifikatë familjare.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Vërtetim vjetërsie për nënën e fëmijës nga subjekti ku punon ose nga zyra e punës.

Listë-pagesa (formulari tip) ose kërkesa për përfitim, sipas formularit tip.

Për të punësuarit kur të drejtën e përfitimit të lejes së lindjes e ndërpret nëna

Raportet pas lindjes

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti përpara nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese.

Certifikatë familjare.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Vërtetim për nënën e fëmijës nga subjekti që është rikthyer në punë.

Listë-pagesa ose kërkesa për përfitim, sipas formularit tip.

Për të siguruarit që kërkojnë të përfitojnë vetëm shpërblim lindje

Vërtetimi i pagës bruto/neto të një viti përpara nga data e lindjes së të drejtës (vërtetimi duhet të jetë i konfirmuar nga Arkivi i Sigurimeve Shoqërore ose i shoqëruar me një vërtetim page nga zyra e tatim-taksave).

Certifikatë martese;

Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm shpërblim lindjeje ose shpërblim lindjeje në sigurimet shoqërore).

Certifikatë familjare.

Fotokopje të Kartës së Identitetit.

Listë-pagesa (formulari tip) ose kërkesa për përfitim, sipas formularit tip.

Categories
Të ndryshme

Ja si do vepronte NATO nëse sulmohet Malin e Zi dhe Shqipëria….

Aleanca e Atlantikut të Veriut ka reaguar pas komenteve të Donald Trump, i cili ngriti hije dyshimi mbi nevojën e mbrojtjes së Malit të Zi. Në kundërpërgjigjë të Presdentit Trump, një zyrtar i lartë i NATO-s tha për CNN se traktati që aleanca ka firmosur është i pakushtëzuar dhe nuk e luan as topi, duke rikonfirmuar kështu moton “sulmi ndaj një vendi anëtar të NATO-s është sulm ndaj të gjithë anëtarëve të Aleancës“, i sanksionuar në nenin 5 të Traktatit.

“Klauzola jonë e mbrojtjes kolektive, Neni 5, është e pakushtëzuar dhe e veshur me hekur, që do të thotë se një sulm ndaj njërit është një sulm ndaj të gjithëve. Presidenti Trump e ka bërë të qartë se SHBA është plotësisht e angazhuar për NATO-n dhe Aleanca jonë është më e fortë se kurrë”.

Neni 5, i cili është mbrojtës, synon të pengojë kundërshtarët e mundshëm nga sulmet ndaj anëtarëve të NATO-s. Gjatë Luftës së Ftohtë, shqetësimi kryesor ishte Bashkimi Sovjetik, por gjatë viteve të fundit, veprimet agresive të Rusisë në Evropën Lindore kanë qenë në qendër të vëmendjes. Ukraina dhe Gjeorgjia, të dy vendet që Rusia ka pushtuar në dekadën e fundit, nuk janë anëtarë të NATO-s.
Në një intervistë televizive, Presidenti amerikan ngriti pikëpyetje mbi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e shtetit të vogël ballkanik në rast mësymjeje.

Moderatori i “Fox News”, Tucker Carlson e pyeti Trumpin: “Përse im bir duhet të shkojë në Mal të Zi për ta mbrojtur atë vend nga sulmet” dhe Presidenti iu përgjigj: “Të njëjtën pyetje kam shtruar dhe unë vetë”.

Gazetari më pas i thotë: “Tani, nuk është se unë jam kundër Malit të Zi..apo Shqipërisë…

Trump ia kthen: “Jo, por ata janë njerëz shumë agresivë. Dhe mund të bëhen akoma më shumë dhe urdhëro, ja ku e ke Luftën e Tretë Botërore. Dhe kjo është e padrejtë”.

Mali i Zi është anëtari i 29 dhe më i ri i aleancës ushtarake, së cilës iu bashkua qershorin e vitit 2017.

Sipas të dhënave zyrtare, ai paguan për mbrojtjen rreth 1,66% të GDP-së dhe me një popullsi prej vetëm 620 000 banorësh, kontribuon në luftën e Afganistanit me më shumë trupa për frymë sesa Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Categories
Të ndryshme

Epike! Këto shenja Horoskopi lodhen akoma pa filluar punë

Mund të jenë të talentuar, të aftë, kreativë, por u mungon vullneti. Shenjat e mëposhtme janë dembelet e zodiakut dhe nëse e gjeni veten në listën e mëposhtme, shumë pyetje tuajat do të marrin përgjigjie. Lënia e punëve në minutë të fundit, mbledhja e detyrave dhe neglizhimi i tyre duket se janë gjërat që këto shenja dinë të bëjnë më mirë.

Luani

Ju jeni kreativë , të talentuar, por ju mungon dëshira për të punuar !Dëshrioni të jeni në qënder të vëmendjes dhe t’i arrini gjërat në jetë pa u munduar shumë. Nëse nuk u habitët që e patë këtë shenjë në këtë listë, do të thotë që shumë punë që mund t’i keni dhënë një luani janë shtyrë për minutën e fundit, ose mund të jenë anulluar fare.

Ujori

Ndonëse është një nga shenjat “ që do të ndryshojë botën”, ujori dëshiron të mos jetë pjesë aktive e këtij ndryshimi. Janë të zotët në fjalë, por kur vjen puna për vepra, ujori stepet ! Nga e thëna në të bërë është një mal i tërë, ujor !

Shigjetari

Jeni një shenjë që vetëm dëshironi të udhëtoni! Liria është ajo që doni më shumë dhe kjo është pika juaj e dobët ! Puna kërkon përkushtimin tuaj, qëndrueshmëri , por ju vetëm i tillë që nuk jeni.

Categories
Të ndryshme

Fevziu ikën nga Klan? Kryeredaktorja e ‘Opinion’ i hedh ‘benzinë’ lajmit: Për pak ditë …

Prej dy ditësh në mediat online, po flitet për një divorc të mundshëm të Blendi Fevziut me Aleksandër Frangajt, pronar i Tv Klan.

Ka pasur lajme sipas të cilave Blendi Fevziu do ta transferojë emisinin e tij “Opinion” te rivali kryesor i televizionit aktual ku shfaqet, Top Channel.

Gjithsesi vetë Fevziu nuk folur ende për gjithë këtë tollovi lajmesh.

Por sot në faqen e vet në Facebook ka reaguar kryeredaktorja e emisionit të tij, gazetarja Desada Metaj. Kjo e fundit i shton e shton edhe më shumë mjegullën për atë që po ndodh mes Blendi Fevziut dhe Aleksandër Frangajt.

Sipas gazetares Metaj, kuriozët, “duhet të presin edhe pak për vendimin” dhe se logoja ku shfaqet “Opinion”, nuk ka kurrfarë rëndësie.

Statusi i plotë i Desada Metaj

Mes shume halleve që ka ky vend, na del problem dhe ekrani ku do transmetohet emisioni “Opinion”. Personalisht, si pjesë “10 vjeçare” e stafit, jam e bindur që nuk ka patur kurrë rëndësi logo e tv që transmeton emisionin, krahasuar kjo me produktin që shikuesit kanë ndjekur dhe do vazhdojnë të shohin në vazhdim.

Të gjithë kuriozët duhet të presin dhe pak për vendimin.

Ndërkohë që për shikuesit e rregullt te emisionit, jam e bindur se logo ku transmetohet emisioni i tyre i dashur nuk ka kurrfarë rëndësie.

Categories
Të ndryshme

“Vori-t” e Putinit, mafia mbi të gjitha mafiat

Rusinë e Vladimir Putinit e kanë quajtur shumë gjëra: kleptokraci, shtet me autoritarizëm post-modern, dhe, përshkrimi jo fort i mirëpritur i Barak Obamës, “fuqi rajonale”. Por një tjetër përshkrim, që ngjiti më shumë, erdhi nga një prokuror spanjoll gjatë një gjyqi kundër mafias. Ai e quajti Rusinë moderne “një shtet mafioz”.

Është shprehje që të ngulitet, por çfarë kuptimi ka ky nocion në të vërtetë? Mark Galeotti, ekspert i kësaj fushe, ofron përgjigjen më të mirë deri më sot. “Vorit”, që do të thotë “vjedhësit”, përbëjnë një udhërrëfyes të qartë dhe shumëngjyrësh, që tregon se si krimi në Rusi është ndërthurur me politikën që në kohët e hershme.

Rregullat e pashkruara të kësaj bote të nëndheshme krimi janë krijuar që në kohën e carëve, kur bujkrobërit, një pjesë e madhe e popullatës ruse, jetonin sipas një kodi që miratonte vjedhjet e herëpashershme të feudalëve, (feudalët i mbanin bujkrobërit si të skllavëruar, paguheshin shumë pak për t’u punuar tokat, për të jetuar në to, por pa të drejta mbi prodhimin, mjetet e punës apo pronat). “Të prisje pemë për dru nga pyjet e carëve, nuk quhej vjedhje”, shkruan Galeoti.

Kjo frymë vazhdoi edhe gjatë komunizmit, kur midis udhëheqjes politike dhe qytetarëve të Bashkimit Sovjetik pati një cinizëm të ndërsjellë. Pasiguria, mungesa e mallrave bazë, hendeku i madh midis realitetit dhe ideologjisë që trumbetonte Bashkimi Sovjetik, bënë që të lulëzonin shumë struktura kriminale. Siç ndodh shpesh, burgu është “akademia” që shkollon anëtarët e kësaj kulture.

Fillimisht, Vorit sovjetikë (ky term përshkruan krerët kriminelë të të gjitha niveleve) i druheshin qeverisë dhe nuk lejonin që interesat e tyre të ngatërroheshin me ato të shtetit. Sukit, (bushtrat, siç quheshin të burgosurit që bashkëpunonin me zyrtarët) shiheshin me përçmim të madh. Megjithatë, tmerri që solli Stalini me kampet e përqendrimit për kulakët, ndryshoi shumë gjëra dhe bëri që Vorit të bashkëpunojnë me zyrtarët e korruptueshëm të partisë, sa herë që u lindte nevoja për mbijetesë. Kjo gjë solli një ndryshim rrënjësor jo vetëm për botën e nëndheshme të krimit, por për të gjithë vendin, e ndoshta për të gjithë botën.

Perestrojka e Gorbaçovit, në vitin 1980, jo vetëm që rrëzoi fuqinë e shtetit mbi rendin ligjor, por hapi një treg të ri të cilin Vorit kishin fuqinë ta shfrytëzonin më fort se kushdo tjetër. Kaosi që pasoi, konkurrenca e rrëmujshme Hobesiane, një version i dhunshëm i kapitalizmit, u bënë “inkubatori” i përkryer për krijimin e një marke që mori nam të keq në gjithë botën: “mafia ruse”.

Që kur erdhi në pushtet, plani i Putinit ishte të rikthente autoritetin e Kremlinit në vend. Vorit që donin të ishin të pavarur u hoqën qafe ose u lanë mënjanë, pasi u kishin marrë burimet. Të tjerëve, atyre ishin më të gatshëm të bashkëpunonin me shtetin, u dhanë dorë të lirë për sa kohë që luanin sipas rregullave të reja të lojës: të shmangej dhuna destabilizuese dhe t’u nënshtroheshin interesave të sistemit shtetëror të Putinit, “bandës më të madhe në vend”. Shteti e konsolidoi pushtetin, thotë Galeotti, por jo duke e zbutur botën e krimit, por duke e përthithur krimin në strukturat shtetërore. Si përfundim, gangsterët u nacionalizuan dhe shteti kopjoi disa nga mënyrat e tyre të veprimit.

Kjo shkrirje midis krimit dhe shtetit nuk ka ndodhur vetëm në Rusi, por në të gjithë Perëndimin. Galeotti ka dokumentuar se si grupet kriminale kanë qenë të dobishëm për Kremlinin gjatë operacioneve gjysmë-të fshehta në Ukrainë. Hakerët nga bota e nëndheshme e krimit janë po aq të dobishëm. Ata janë një forcë nën hije që mund të kryejë porosi të rëndësishme pa lënë shenjat e gishtave të shtetit.

Sipas Gaelottit, Vorit e sotëm nuk janë më ata të pagdhendurit e plot tatuazhe që i përkisnin një brezi më parë. Këta të sotmit janë të zgjuar, biznesmenë të shtruar, që dinë të komunikojnë lirshëm jo vetëm me ministrat e qeverisë ruse, por edhe me financierët perëndimorë. Galeoti thotë që ata nuk kanë interes që ta sfidojnë Perëndimin, as që ta pengojnë. Duan vetëm të shijojnë mundësitë që ofron Perëndimi.

Kjo do të thotë që është në dorë të politikanëve dhe biznesmenëve perëndimorë (bankierëve, avokatëve, agjentëve të pronave), që të përcaktojnë se sa thellë do ta lejojnë depërtimin e Vorive rusë në shoqëritë e tyre. Pyetja e Z.Galeotti është nëse do të arrijnë institucionet perëndimore t’i rezistojnë tundimit për të mbyllur njërin sy kur përpara hundës u sjellin para të lehta? Sjellja dhe kultura e Vorive mund të jetë tipike ruse, por dëshira për të bërë para të shpejta kur nuk po të sheh njeri, është impuls mbarëbotëror.

Mark Galeotti, The Economist