EKSKLUZIVE/ Urdhri i Mjekëve: Regjistrimi për në provim, deri më 11 prill

Mjekët dhe stomatologët, rregullat e reja për Provimin e Shtetit

 Dosja e plotë me dokumentet që duhet të dorëzojnë aplikantët që marrin pjesë për herë të parë në provim, si dhe ata që nuk rezultuan kalues në provimin e fundit. Formulari i aplikimit

Në muajin maj do të zhvillohet sesioni i radhës i Provimeve të Shtetit. Këtij provimi i nënshtrohen personat e diplomuar në fushën e mjekësisë në degët: Mjekësi, Stomatologji, Farmaci. Po kështu, i nënshtrohen kandidatët, të cilët diplomohen në të gjitha fakultetet e Infermierisë, përfshirë këtu Institucionet e Arsimit të Lartë Publik dhe Privat, në degët: Infermieri e Përgjithshme, Mami, Fizioterapi, Imazheri, Logopedi dhe Teknik Laboratori. Gjithashtu, këtë vit është zhvilluar, për herë të parë, Provimi i Shtetit për të diplomuarit në mësuesi. Sa u përket të diplomuarve në mjekësi, Urdhri i Mjekëve ka publikuar edhe rregullat që duhen ndjekur nga kandidatët për t’u regjistruar në këtë sesion provimesh. Konkretisht, në mbështetje të ligjit 10171, datë 22.10.2009, “Për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe të Rregullores së Provimit të Shtetit”, deri më 11 prill 2013, pranë zyrave të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve fillon regjistrimi zyrtar për Provimin e Shtetit.

Dokumentet që duhen dorëzuar për regjistrim

Sipas Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë, lista e dokumenteve që i bashkëngjitet kërkesës për regjistrim për Provimin e Shtetit (për Mjekët e Përgjithshëm dhe Mjekët Stomatologë) në Këshillin Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë janë: Kërkesë me shkrim për regjistrim (kjo kërkesë behet nga kandidati, në Format A4 me kompjuter); Formulari i Aplikimit (shkarkohet ne faqen e internetit www.urdhrimjekeve.org.al); Fotokopje e letërnjoftimit; Fotokopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare; Fotokopje e noterizuar e suplementit të diplomës, e lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë, në mungesë të tij lista e notave e noterizuar; Dorëzimi i librezës së Praktikës Profesionale (e plotësuar) lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë; Raporti mjeko-ligjor; Dëshmi penaliteti; Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale; 2 fotografi të formatit të pasaportës.

 

Kandidatët që iu nënshtruan testit kohë më parë, të cilët nuk u kualifikuan

Burime pranë Urdhrit të Mjekëve konfirmojnë se në këtë sesion pjesëmarrës në provim mund të jenë edhe kandidatët që iu nënshtruan provimit në sesionet e mëparshme, por që nuk u kualifikuan. Për të gjithë ata që janë regjistruar zyrtarisht për Provimin e Shtetit në sezonet e mëparshme dhe nuk kanë mundur ta marrin atë dhe dëshirojnë të futen në provimin e ardhshëm, do të rinovojnë vetëm këto dokumente:

– Dëshmi Penaliteti;

– Raportin mjeko-ligjor;

– Vërtetimin nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale.

“Suplementi i diplomës, nëse nuk do të dorëzohet në momentin e regjistrimit zyrtar për Provimin e Shtetit, do të dorëzohet në momentin e marrjes së Licencës nga Urdhri i Mjekëve. Hyjnë në Provimin e Shtetit të gjithë mjekët/stomatologët e diplomuar që janë regjistruar provizorisht tek Këshilli Kombëtar dhe kanë përfunduar praktikën

profesionale deri në datë 11 prill 2013, të parashikuar në rregulloret e Urdhrit të

Mjekëve të Shqipërisë”,- thonë specialistët pranë Urdhrit të Mjekëve.

OSMAN DEDJA