Ligje në lidhje me Kodin e Familjes

Ligje në lidhje me Kodin e Familjes LIGJ Nr. 9443, datë 16.11.2005 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN “PËR JURIDIKSIONIN, LIGJIN E ZBATUESHËM, NJOHJEN, ZBATIMIN DHE BASHKËPUNIMIN, NË LIDHJE ME PËRGJEGJËSINË PRINDËRORE DHE MASAT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE” Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me […]

KODI I FAMILJES

LIGJ Nr.9062, datë 8.5.2003 KODI I FAMILJES Në mbështetje të neneve 53, 54, 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA E PARË – PARIME TË PËRGJITHSHME Neni 1 Martesa, si një bashkëjetesë ligjore, mbështetet në barazinë morale dhe juridike të bashkëshortëve, në […]