Categories
Ekonomi

Muaji i fundit për “amnistinë” fiskale, Tatimet sqarojnë bizneset si të përfitojnë

Kur ka mbetur pak më shumë se një muaj nga përfundimi i afatit ligjor për fshirjen e detyrimeve tatimore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në një material të posaçëm, sqaron tatimpaguesit se si mund të përfitojnë.

Kompensimi i detyrimeve me tepricat kreditore

Tatimpaguesit, që kanë tepricë kreditore të TVSH-së ose të një tatimi tjetër, përfitojnë nga fshirja/shuarja e detyrimeve tatimore, pas kompensimit (zvogëlimit) të tepricës kreditore deri në masën e tatimit principal të papaguar.
Kur teprica kreditore nuk mbulon vlerën e plotë të tatimit të papaguar, tatimpaguesi duhet të kryejë pagesën e pjesës së mbetur të tatimit të papaguar në mënyrë që të përfitojë nga fshirja e dënimeve administrative.

Kompensimi i tepricës kreditore me detyrimin tatimor të papaguar, zbatohet pa kontroll paraprak të tepricës kreditore nga Administrata Tatimore.
Ndërprerja e masave të mbledhjes me forcë nga Administrata Tatimore për detyrimet tatimore të papaguara që fshihen/shuhen, Administrata Tatimore ndërpret procedurat e mbledhjes me forcë sipas këtij ligji.

Tatimpaguesit që nuk përfitojnë

Tatimpaguesit e dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale në fushën tatimore, në kuptim të legjislacionit të fushës, nuk mund të përfitojnë nga fshirja/falja e detyrimeve tatimore të papaguara.

Detyrimet tatimore të papaguara në proces ankimimi

Për të përfituar nga fshirja e detyrimeve tatimore të papaguara të cilat janë në proces ankimimi administrativ ose gjyqësor, tatimpaguesi duhet të heqë dorë nga ankimi administrativ ose gjyqësor në çdo fazë dhe shkallë të gjykimit pranë gjykatës administrative kompetente.

Bazuar në Ligjin Nr. 33/2017, datë 30.3.2017, të gjithë tatimpaguesit e regjistruar në regjistrin aktiv, pasiv ose të çregjistruar që kanë detyrime tatimore të papaguara ndaj Administratës Tatimore qendrore e vendore, mund të përfitojnë nga fshirja/falja sipas kushteve të përcaktuara në ligj.

Tatimpaguesit që nuk përfitojnë Tatimpaguesit e dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale në fushën tatimore, në kuptim të legjislacionit të fushës, nuk mund të përfitojnë nga fshirja/falja e detyrimeve tatimore të papaguara.

Detyrimet tatimore që fshihen pa kusht

Detyrime tatimore të papaguara janë tatimi, kamatëvonesa dhe çdo dënim administrativ i lidhur ose jo me tatimin e papaguar. Fshihen/shuhen detyrimet tatimore të papaguara, që u përkasin periudhave tatimore 31.12.2016 e më parë dhe që rezultojnë të regjistruara në llogarinë e subjektit deri në 31.12.2016, përveç kontributit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore.

Fshihen/shuhen dënimet administrative (gjobat) dhe kamatëvonesat për sigurimet shoqërore e shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore Dhjetor 2010 e më parë, që rezultojnë të regjistruara në llogarinë e subjektit.

Detyrimet tatimore që fshihen me kusht

Fshihen/shuhen gjobat dhe kamatëvonesat që rezultojnë të papaguara në datën 06.05.2017, të regjistruara në llogarinë e tatimpaguesit, me kushtin që, brenda datës 31.12.2017, të paguhet i plotë tatimi/taksa/tarifa/kontributi për:

a) detyrimet tatimore, që u përkasin periudhave tatimore Janar 2011– Dhjetor 2014;

b) kontributet e sigurimeve, që u përkasin periudhave tatimore Janar 2011 – Dhjetor 2014;

c) taksat/tarifat vendore të papaguara, që u përkasin periudhave tatimore Janar 2011 – Dhjetor 2014.

Për të përfituar nga fshirja e gjobave dhe kamatëvonesave të mësipërme, që rezultojnë të papaguara në datën 06.05.2017, tatimpaguesit duhet të paguajnë të plotë tatimin/taksën/tarifën/kontributin e papaguar të periudhës përkatëse tatimore.

Raste të tjera të përfitimit nga fshirja e detyrimeve. Fshihen detyrimet tatimore, për tatimpaguesit që rezultojnë të çregjistruar në QKB me vendim gjykate apo që janë të çregjistruar në Administratën Tatimore deri në datën 06.05.2017.

Fshihen detyrimet për deklarime të vonuara

Fshihen dënimet administrative tatimore të llogaritura automatikisht nga sistemi për deklarim të vonuar, sipas nenit 113, të ligjit nr. 9920,datë 19.8.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, deri më 31.12.2016, përfshirë edhe dënimet që lidhen me afatin e deklarimit të të punësuarve.

Fshihen dënimet administrative për dorëzim të vonuar të vendimit për destinimin e rezultatit dhe dorëzim me vonesë të pasqyrave financiare të aplikuara,

Fshihen dënimet administrative për mosdeklarim në afat, për deklarata të padorëzuara, me kusht që çdo deklaratë e padorëzuar të dorëzohet deri në datën 30.6.2017;

Fshihen dënimet administrative (gjobat) si rezultat i aplikimit të dispozitave të ligjit nr.99/2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.8.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, të shfuqizuara nga Gjykata Kushtetuese.

Detyrime tatimore që nuk përfitojnë nga fshirja

Nuk përfitojnë nga fshirja të gjitha dënimet administrative të vendosura nga Administrata Tatimore në raste të konstatimit të shkeljeve të procedurave tatimore, si për moslëshim kuponi tatimor, për mosregjistrim të të punësuarve, për pengim të kontrollit tatimor, etj.

Categories
Ekonomi

Punoni tek të afërmit e vetëpunësuar: Tatimet nuk mund t’ju vënë gjoba për sigurimet

Nëse punoni tek njerëzit e vetëpunësuar të familjes, si babai, nëna, motra apo vëllai, tatimet nuk kanë të drejtë t’ju vënë gjobë nëse ju gjejnë në ambientet e biznesit dhe konstatojnë që ju nuk keni bërë deklarim të sigurimeve shoqërore. Ju nuk keni nevoje të deklaroheni por të mbani një document identifikimi dhe dhe certifikatë familjare me vete.

Administrata tatimore informon të gjithë tatimpaguesit persona fizikë të vetpunësuar se në rastin kur nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e aktivitetit të personit fizik të vetëpunësuar, evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët kategorizohen si persona të papaguar të familjes, Administrata Tatimore nuk aplikon gjoba për mosdeklarim të punonjësve në organin tatimor.

– Evidentimi i personit të papaguar të familjes bëhet nëpërmjet kartës së identitetit, lejes së drejtimit të automjetit apo pasaportës. Në rast se personi nuk disponon asnjë mjet identifikimi në momentin e konstatimit atëherë punonjësi i tatimeve pasqyron në akt konstatimin përkatës të dhënat e identiteti të tij, përkatësisht emri, atësia, mbiemri dhe ditëlindja. Në këtë rast, pas konstatimit, tatimpaguesit përkatës i lihet kohë deri në 5 ditë kalendarike që të vërtetojë pranë organit tatimor se personi i evidentuar në vendin e aktivitetit është person i papaguar i familjes ose që bashkëjeton ligjërisht me të vetëpunësuarin, sipas kuptimit në Kodin Civil.

– Si dokument që vërteton se personi është person i papaguar i familjes së personit fizik të vetëpunësuar shërben certifikata familjare e të vetëpunësuarit. Sipas Nenit 119, pika 1, Ligji Nr. 9920/2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar si dhe pika referuese 119.2, e Udhëzimit të Ministrit të Financave dalë në zbatim të tij.

Është detyrim i cdo tatimpaguesi, person fizik i vetëpunësuar, që brenda 5 ditëve kalendarike nga data e aktkonstatimit që është mbajtur nga kontrollorët në vend, të njoftojë drejtorinë rajonale tatimore, e cila me të drejtë hyrjeje në regjistrin e gjendjes civile nëpërmjët portalit e-albania, vërteton faktin nëse punonjësi i konstatuar si i paregjistruar rezulton si person që bashkëjeton ligjërisht me të vetëpunësuarin.

Bazuar në VKM Nr. 77, datë 28.1.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor”,paragrafi I, gërma dh) pjesëtarët e familjes, që punojnë e bashkëjetojnë ligjërisht me të vetëpunësuarin, person fizik, sigurohen në mënyrë të detyrueshme, jo më pak se niveli minimal, për degën e barrëlindjes, pensioneve dhe për sigurimin e kujdesit shëndetësor.

Çdo veprim abuziv i inspektorëve të administratës tatimore, që bie ndesh me parashikimet e shpjeguara në këtë njoftim duhet të denoncohet sa më parë nëpërmjet telefonit në numrin jeshil pa pagesë 0800 14 14, si dhe në rrugë elektronike ose shkresore pranë zyrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, njoftojnë tatimet. /Monitor.al

Categories
Ekonomi

Keni borxhe te Tatimet? Brenda 10 ditëve, ju bllokohen llogaritë dhe pasuritë. Ja si mund ti shpëtoni

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në rubrikën “Tatimet Këshillojnë” jep të dhënat mbi borxhin tatimor, se çfarë përbën ai, çfarë ndodh në rastet kur nuk paguhet borxhi tatimor, si dhe masat që merren për mbledhjen e tij. Në këtë rubrikë janë publikuar edhe rastet kur mund të bëhet marrëveshja për pagesën me këste.

“Nëse brenda 10 ditësh nga data e marrjes së njoftimit për pagesë të detyrimeve tatimore, tatimpaguesi vazhdon të mos paguajë borxhin tatimor, ndaj tij fillojnë masat ligjore të mbledhjes me forcë.

Hapi I-rë: Urdhër bllokimi i llogarive bankare, ku i kërkohet çdo banke ku tatimpaguesi ka llogaritë e tij të mbajë shumën e detyrimit të papaguar.

Hapi II-të: Barrë sigurie dhe/ose Barrë hipotekore mbi pasuritë 10 ditë pas lëshimit të urdhër bllokimit bankar në rast se nuk është arritur arkëtimi i detyrimit.

Hapi III-të: Urdhër për sekuestrim të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në rast se detyrimi nuk është arkëtuar brenda 30 ditëve nga data e vendosjes së barrës së sigurisë dhe/ose hipotekore”.

Kush konsiderohet borxh tatimor?

– Detyrimi tatimor i vetdeklaruar nga tatimpaguesi dhe i papaguar brenda afatit ligjor.

– Detyrimi tatimor i vlerësuar nga administrata tatimore në përfundim të një kontrolli tatimor, verifikimi apo çdo procedure tjetër ligjore, i papaguar brenda afatit ligjor.

Çfarë ndodh nëse nuk paguhet borxhi tatimor?

Nëse brenda 10 ditësh nga data e marrjes së njoftimit për pagesë të detyrimeve tatimore, tatimpaguesi vazhdon të mos paguajë borxhin tatimor, ndaj tij fillojnë masat ligjore të mbledhjes me forcë.

Cilat janë masat e mbledhjes me forcë të borxhit tatimor?

Hapi I-rë: Urdhër bllokimi i llogarive bankare, ku i kërkohet çdo banke ku tatimpaguesi ka llogaritë e tij të mbajë shumën e detyrimit të papaguar.

Hapi II-të: Barrë sigurie dhe/ose Barrë hipotekore mbi pasuritë 10 ditë pas lëshimit të urdhër bllokimit bankar në rast se nuk është arritur arkëtimi i detyrimit.

Hapi III-të: Urdhër për sekuestrim të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në rast se detyrimi nuk është arkëtuar brenda 30 ditëve nga data e vendosjes së barrës së sigurisë dhe/ose hipotekore.

Hapi IV-t: Konfiskimi i pasurisë nga administrata tatimore në rast se detyrimi nuk është arkëtuar brenda 15 ditëve nga sekuestrimi i pasurisë.

A mund të ankimohet vendosja e masave të sigurisë?

Tatimpaguesi, ndaj pasurisë së të cilit ka dalë një vendim për vendosjen e masave të sigurisë qoftë në formën e barrës së sigurisë apo barrës hipotekore, në rastet kur pretendohet se zbatimi i tyre nuk është ekzekutuar në mënyrë të rregullt, ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore. Afati, kushtet dhe detyrimet për të cilat lidhet marrëveshja me këste Marrëveshja me këste nuk mund të zgjatet përtej fundit të vitit që pason vitin në të cilin ajo është lidhur. Kur lidhet marrëveshjeve për pagesë me këste, tatimpaguesi paguan kamatëvonesat, por nuk llogaritet gjobë për pagesë të vonuar.

Marrëveshja për pagesë me këste nuk mund të lidhet për detyrimin tatimor të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, i cili është llogaritur, ose mbledhur, ose mbajtur prej tij, përfshirë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

Hapat që duhen ndjekur për të nënshkruar një marrëveshje me këste:

Hapi I-rë: Kërkesë me shkrim drejtuar Drejtorisë Rajonale Tatimore nën juridiksionin e të cilës është regjistruar, ku të shpjegohet rrethanat dhe arsyet pse kërkohet të lidhet një marrëveshje për pagesë me këste.

Hapi II-të: Drejtoria Rajonale Tatimore brenda 10 ditëve njofton nëse kërkesa pranohet apo refuzohet.

Hapi III-të: Nëse kërkesa pranohet, nënshkruhet marrëveshja për pagesë me këste të detyrimeve tatimore të papaguara. Kjo marrëveshje nënshkruhet nga tatimpaguesi dhe nga drejtori i drejtorisë rajonale të tatimeve ose drejtuesi i njësisë së ngjashme me të vetëm nëse tatimpaguesi paguan menjëherë 20% të vlerës së detyrimit, për të cilin lidhet marrëveshja e pagesës me këste.

A publikohet lista e debitorëve?

Administrata Tatimore publikon në faqen zyrtare të saj listën e plotë të tatimpaguesve me masë sigurie dhe hipotekore si dhe listën e tatimpaguesve, shoqërive tregtare për të cilët Administrata Tatimore ka kërkuar fillimin e procedurave të falimentimit që kryhet në përputhje me ligjin për falimentin./Scan